de Deals

Sinds 2015 zijn/worden er 8 Bee Deals in de voedings-, water- en overheidsketens gesloten en uitgevoerd.  Een indruk van deze 8 Deals – voorjaar 2017 – ziet er als volgt uit:


1. FRUITTEELT VOOR BIJEN:  JUMBO/GREENERY - TELERS

Supermarktketen Jumbo sluit met 25 fruit- en aardbeientelers van The Greenery een Bee Deal. De telers nemen bijvriendelijke maatregelen in hun boomgaarden, zoals het inzaaien van bloemenmengsels op overhoekjes en kopakkers, de aanplant van bloeiende bomen en heesters in de windkeringen en een bij-vriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Jumbo Supermarkten gaat het bij-vriendelijk geteelde fruit in haar winkels onder de aandacht brengen. Met de aardbeien wordt in mei 2016 een zakje Bee Deals bloemenzaad meegeleverd, waarmee de consument zelf thuis ook iets voor de bijen kan doen. Ook zet Jumbo in haar magazine Hallo Jumbo de betreffende telers in het zonnetje.

2. OSS  WATERSCHAP AA EN MAAS – GEMEENTE OSS – BRABANT WATER - TELERS

Waterschap Aa en Maas, drinkwaterbedrijf Brabant Water, de gemeente Oss en telers rond het grondwaterbeschermingsgebied Lith maken in hun Bee Deal afspraken over de inzaai van bloemenmengsels, de plaatsing van bijenhotels en bijenkasten, een wijs, bijvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Enekel veehouders experimenteren met bloeiende klaver in hun grasland. Alles gebeurt op zowel de bedrijven van de deelnemende telers als op beschermde en natuurterreinen van de waterbedrijven, zodanig dat de biotoop voor wilde en honingbijen in het gebied verbetert. In juni 2016 wordt o.l.v. EIS/Naturalis met alle deelnemers in het veld gekeken hoe het met de bijen staat.

3. ZUNDERT  WATERSCHAP BRABANTSE DELTA – GEMEENTE ZUNDERT - BOOMTELERS

Waterschap Brabantse Delta, gemeente Zundert, imkers en boom- en aardbeientelers maken in hun Bee Deal afspraken over goede bijen praktijken. Op gemeentelijke en waterschapsgronden worden bijenkasten geplaatst. Boomtelers en aardbeientelers zaaien bloemenmengsels in en vermijden zo veel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Ook wordt bekeken of langs de rondweg van Zundert bloemenmengsels kunnen worden ingezaaid.

4. BOSKOOP HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND – GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - BUREAU WATERSNIP - GREENPORT BOSKOOP

Het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Alphen en boomkwekers in Boskoop en omgeving maken in hun Bee Deals afspraken over de bijvriendelijke inrichting van het gebied. Boomkwekers zaaien bijvriendelijke mengsels in op braakgronden en perceelsranden, maar ook als omlijsting van hun waterbassins. Daarbij worden speciale bijvriendelijke beplantingen en bloemenmengsels ingezet.Langs een nieuw, natuurlijk wandelpad (Sloenedijk) is de berm bijvriendelijk ingezaaid. In juni 2016 gaan de boomkwekers bijen monitoren, onder leiding van EIS/Naturalis.

5. BUULDER AA  WATERSCHAP DE DOMMEL – GEM. CRANENDONCK – IMMENHOF - TELERS

Waterschap De Dommel, de gemeente Cranendonck, drinkwaterbedrijf Brabant Water, de agrarische natuurvereniging, de imkerslocatie Immenhof en enkele akkerbouwers en loonwerkers maken in hun Bee Deal afspraken over de inrichting van akkerranden en natuurterreintjes langs de Buulder Aa met bijenhotels, bloeiende mengsels en bomen/heesters. Akkerbouwers zaaien bloeiende groenbemesters in.

6. BOMMELERWAARD WATERSCHAP RIVIERENLAND - GEMEENTEN ZALTBOMMEL EN MAASDRIEL - DUNEA - BIJENHOUDERSVERENIGING - TELERS

Waterschap Rivierenland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, drinkwaterbedrijf Dunea, de bijenhoudersvereniging Bommelerwaard en een groep fruittelers in de Bommelerwaard maken in hun Bee Deal afspraken over onder meer bijvriendelijk dijkenbeheer, bermbeheer, nieuwe standplaatsen voor imkers, bloemrijk terreinbeheer en publiekscommunicatie.

7. KROMME RIJNSTREEK GEMEENTEN BUNNIK, HOUTEN, WIJK BIJ DUURSTEDE EN UTRECHTSE HEUVELRUG - HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN - ANV UTRECHT OOST - VEEHOUDERS - FRUITTELERS

Partijen maken in hun Bee Deal afspraken over onder meer bijvriendelijk bermbeheer, bloemrijke randen en hagen, kruidenrijk grasland, publiekscommunicatie, etc.

8. DEVENTER - WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA - STICHTING IJSSELLANDSCHAP - LTO NOORD AFDELING SALLAND - ANV GROENSALLAND - NME/DE ULEBELT - IMKERSVERENIGING DEVENTER

Twitter RSS